Local

ျပည္သူေတြအတြက္ အထူးသတင္းေကာင္းေလး ၾကားရျပန္ၿပီ

ျပည္သူေတြအတြက္ အထူးသတင္းေကာင္းေလး ၾကားရျပန္ၿပီ။ အေမစု တည္ေထာင္ထားတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္စီမွေျမဝယ္ၿပီးေနျပည္ေတာ္ရွိ ေျမက၁၀၀မွာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အခမဲ့လေရာင္ေတာ

သင္တန္းေက်ာင္းႀကီးကို၂၀၂၀မကုန္ခင္ အျမန္ဖြင့္လွစ္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္တဲ့။ ”လေရာင္ေတာစီမံကိန္း”ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠဌ အျဖစ္ဦးေဆာင္ၿပီး၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းႀကီး(၃)ခုျဖစ္သည့္ေ႐ြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းကို၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း သင္တန္းေက်ာင္း (HospitalityandCateringTraining

Academy)ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာလမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္၊ ဆရာေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္ျခင္း

ဆိုလာမီး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္ကူညီျခင္း၊ ေရရရွိရန္ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဴးမ်ိဴးႏွင့္စစ္ေဘးဒါဏ္ ခံစားေနရေသာ မိသားစုမ်ားကိုအဘက္ဘက္မွကူညီေပးျခင္းအစရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို

၂၀၁၄ခုႏွစ္မွလည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္မ်ားစြာ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၄)ခုေျမာက္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ “လေရာင္ေတာ”

စိုက္ပ်ိဴး သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (La Yaung Taw Horticulture Training Academy)ကို ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေျမဧက

(၁၀၀)ခန႔္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။“လေရာင္ေတာ”သင္တန္းေက်ာင္းကို ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားစံနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးတတ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြ

တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွစ္စဥ္လို ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ေရေဘးဒါဏ္၊ ေလမုန္တိုင္းဒါဏ္၊ အပူရွိန္ ျမင့္မားျခင္းဒါဏ၊္ အစရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားဧ။္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈကိုျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕သိရွိနားလည္လာရန္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို တန္ဘိုးထားၿပီး ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါည္၊

ဤသက္ေမြးပညာေက်ာင္းတြင္လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊သစ္ေတာ၊ ပ်ိဳးခင္းမ်ားေနရာသတ္မွတ္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းကာလအတြင္းဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊သစ္သီး ႏွင့္ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္ေရး နည္းပညာမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိတဲ့သင္တန္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စနစ္တက်စာေတြ႕လက္ေတြ႕

ထည့္သြင္းသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ရွိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို“အခမဲ့” လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက သင္တန္းသားမ်ားအခ်ိန္တိုအတြင္း ဝင္ေငြ

ေကာင္းေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိသြားေစေရးကို ဦးတည္ၿပီးသင္႐ိုးေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္တန္းကလမွာအမ်ားဆုံး(၁)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီးရက္တို သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ေပးသြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

သင္တန္းကာလ(၁)ႏွစ္ အတြင္းေျမဆီလႊာစိစစ္ျခင္း၊ ပန္းပင္မ်ား စနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္၊ပန္းၿခံမ်ားသာယာေစရန္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သစ္သီးၿခံမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊သဘာဝေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဓာတုကင္းလြတ္

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ က်ေရာက္တတ္သည့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအားႏွိမ္နင္းျခင္း၊သဘာဝသစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို စာေတြ႕၄၀%၊လက္ေတြ႕၆၀%အခ်ိဳးျဖင့္စံနစ္တက်အခမဲ့သင္ၾကား

ေပးသြားမည့္အျပင္ရက္တိုသင္တန္းမ်ားတြင္ဝင္ေငြတိုးရရွိႏိုင္မည့္ သစ္သီး၊ ပန္းမန္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း (ဥပမာသဇင္၊ႏွင္းဆီ၊သစ္ခြႏွင့္မွိူစိုက္ပ်ိဳးျခင္း)တို႔ကိုဘာသာရပ္တစ္ခုျခင္းအလိုက္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ

စိတ္ဝင္စားသူျပည္မ်ားအသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းသားဦးေရ(၅၀)ကန႔္သတ္ထားၿပီး သင္တန္းဆင္းၿပီးပါက ဟိုတယ္မ်ား၊ ေနအိမ္၊႐ုံးအေဆာက္အဦးမ်ား၊ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္

အဆင့္ျမင့္ဥယ်ာဥ္မႉးမ်ားအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သလို မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္လည္း ထူေထာင္သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ဥယ်ာဥ္၊ ပန္းမန္သက္ေမြးပညာမ်ားသင္ၾကားမည့္

လေရာင္ေတာေျမေနရာမွာ ေလ့လာစိစစ္မႈအရေျမဆီလႊာမ်ိဳးစုံရွိေနျခင္း၊ သဘာဝသစ္ေတာငယ္တစ္ခုလည္းပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္လက္ေတြ႕က်က်သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္သာမက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ပါစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“လေရာင္ေတာစိုက္ပ်ိဴးပညာသင္တန္းေက်ာင္း” ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မကုန္မီ ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာမီကာလ အတြင္း ပင္မေက်ာင္းေဆာင္

ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ နယ္မွေက်ာင္းလာတက္မည့္သင္တန္းသားမ်ား အတြက္အေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကိုစတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ သက္ေမြးပညာကိုအားေပးလိုသူမ်ား၊ မည္သူမဆို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ အလႉေငြ၊ လုပ္အား၊ ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ခရက္ဒစ္

error:
Close