ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားအရ “အားလုံးဟာ ေရာဂါသည္ေတြခ်ည္းပါပဲ”

September 26, 2020 admin 0

ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားအရ “အားလုံးဟာ ေရာဂါသည္ေတြခ်ည္းပါပဲ” ျမတ္စြာဘုရားကို ရဟန္းတစ္ပါးက ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္ ေရာေဂါ ေရာေဂါတိ ဘေႏၲ ကတေမာ ေခါ ေရာေဂါ။ အရွင္ဘုရား ေလာကလူသားေတြဟာ ေရာဂါ ေရာဂါ ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာေနၾကပါတယ္ဘုရား အဘယ္အရာကိုေရာဂါလို႔ ေခၚပါလဲဘုရားလို႔ ေမးေလ်ာက္တဲ့အခါ ဗုဒၶက ေရာေဂါ ေရာေဂါတိ ဘိကၡေဝ […]