(၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းေစေသာ ထီနံပါတ္မ်ား…

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္  ေျမာက္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၅/၆ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ ထိုးရပါမယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္အေနာက္ေတာင္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၇/၃ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ ကိုထိုးရပါမယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၄/၁/၈ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ ီကိုထိုးရပါမယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ အေရွ႕ဘက္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၂/၅ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ ကိုထိုးရပါမယ္။

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၆/၃ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ ကိုထိုးရပါမယ္။

ေသာႀကာသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာင္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၇/၄ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ကို ထိုးရပါမယ္။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ အေနာက္္အရပ္ရွိထီဆိုင္မွ ၅/၁ ပါတဲ႕ထီနံပါတ္ ကိုထိုးရပါမယ္။

(၇)ရက္သားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစတဲ႕အရပ္မွာ မိမိရဲ႕ ကံေကာင္းေစေသာ ထီနံပါတ္မ်ားေရြးခ်ယ္ထိုးျခင္းျဖင့္ သိန္းတစ္ ေသာင္းခြဲ ကံထူးရွင္မ်ားျဖစ္က်ပါေစဗ်ာ

(၇)ရက္သားသမီးအက်ိဳးကိုလိုလားေသာ

ဆရာေကာင္းေဇာ္ဟိန္းဧကံသဗ်ာကရဏေဗဒလကၡဏာပညာရွင္ကိုးထပ္ႀကီးဘုရား(စမ္းေခ်ာင္း)09-265599773